Общи условия

Начало / Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между MБ 7 ГРУП ЕООД, гр. София, ул. Едисон № 35, Район Слатина, ЕИК 206600679,  наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „www.skinculture.bg”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: MБ 7 ГРУП ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: София,ул.”Едисон” 35
 3. Данни за кореспонденция: Email: info@skinculture.bg,  тел: +359 886 273607
 4. Вписване в публични регистри: ЕИК 206600679,
 5. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Koмиcия зa зaщитa нa ĸoнĸypeнциятa

Адрес: 1000 гр. София, бyл. “Bитoшa” №18, тел.: (02) 935 61 13 Фaĸc: (02) 980 73 15, гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.cpc.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.skinculture.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане;
 5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.skinculture.bg или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.skinculture.bg  в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” и “Регистрация”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. За да защити поръчките си, Ползвателят трябва да се увери, че никой друг не борави с посочените данни. Отговорността за това е изцяло на Ползвателя !

(6) В случай, че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език. 

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.skinculture.bg

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

            – В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

            – При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия, както и в информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

VII. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА АНУЛИРАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 14. (1) При закупуване на стока или услуга от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, като частно лице, а не за бизнес употреба, Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2)  Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1. Продуктите трябва да се върнат на Доставчика в същото състояние, в което са получени и за собствена сметка на Ползвателя на посочения по – горе адрес. Ползвателят е длъжен да запази документите от куриерската фирма, като доказателство за извършената услуга.

 (3)  Условията посочени в ал.14 (1) не важат в случаите на доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или има опасност от влошаване на качествените им характеристики след отваряне, включително за парфюмерийни и козметични продукти.

(4)  За да анулира направената поръчка Ползвателят трябва да се свърже с Доставчика на посочения в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН телефон +359 886 273 607 или на мейл info@skinculture.bg).

 (5) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(6) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

 (2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(3) В случаите по ал. 2, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

(4) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 3, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VIII. ПРОМОЦИИ, ОТСТЪПКИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Чл. 17 (1) Всички продукти в този ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН са обект на наличност  и са валидни до изчерпване на количествата. Доставчикът си запазва правото да премахва всяка промоция и отстъпки без предизвестие.

(2) Намаленията и промоциите са възможни при определени условия е при закупуването на конкретни продукти или комбинация от такива. Доставчикът не носи отговорност при невъзможност да се изпълнят условията необходими за получаване на конкретна отстъпка или промоция, поради което Ползвателя не може да се възползва от тях.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 18. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.skinculture.bg

Чл. 19. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената “Процедура за забравени имена и пароли”, достъпна на адрес www.skinculture.bg

(3) Доставчикът пази всички данни, които въвежда Ползвателя и Ви уверява, че те няма да бъдат споделяни с трети страни без допълнително писмено разрешение от страна на Ползвателя.

Данните  включват : име, адрес,телефонен номер, email и история на поръчката.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 20. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 21. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.skinculture.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 22. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

(1) при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

(2)  по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

(3) едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

(4)  при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

(5) при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

(6) в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

(7) в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 23. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 24. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 25. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от Софийски Градски Съд.

Чл. 26. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.skinculture.bg

 XIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

От 25.05.2018 г. влиза във сила “Общ регламент за защита на личните данни” – GDPR и промените в нашата политика по администриране на личните данни, свързани с него. 

Регламентът урежда използването и сигурността на Вашите лични данни с цел по-добра защита на физическите лица. Събирането на лични данни от МБ 7 ГРУП ЕООД ще бъде извършвано по прозрачен и сигурен начин. Ние уважаваме неприкосновеността на личния Ви живот, във връзка с това ще предприемем необходимите мерки, за да гарантираме защитата на личните Ви данни.

 (1) В електорнния магазин “www.skinculture.bg” потребителите се разделят на нерегистрирани потребители (гости) и регистрирани потребители.

Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в сайта.

(2) Съобразно ЗЗЛД, регистрираните потребители имат право на достъп и промяна на личните си данни, както и да изискат от “www.skinculture.bg” да бъде закрит техният потребителски профил.

(3) “www.skinculture.bg” има право да изпраща рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин (newsletter) на посочения при регистрация e-mail адрес от регистрираните потребители. Регистрираните потребители имат право да се отпишат доброволно от получаване на рекламни съобщения.

(4) “www.skinculture.bg” няма да предоставя личните данни на регистрираните потребители на трети лица за рекламни и промоционални цели, както и по други причини, освен ако не бъдат изискани от служби, свързани със законодателството на Република България.

(5) В случай на неспазване на условията за ползване на онлайн магазин “www.skinculture.bg” и нарушаване на етикета, администраторите на “www.skinculture.bgимат правото да ограничат достъпа до онлайн магазина на нарушителите.

(6) “www.skinculture.bg” запазва правото си да променя настоящата политика на личните данни по всяко време, без предварително известие, като изменената политика на личните данни ще бъде публикувана на настоящата страница. Моля, проверявайте редовно раздела за нашата политика за защита на личните данни.

(7) Ние не носим никаква отговорност за щети, възникнали от неверни или непълни данни, предоставени от вас.

(8) Тази Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за използването на личните Ви данни, които се събират, когато посещавате нашия електронен магазин.

(9) Нашият електронен магазин може да съдържа връзки към други уебсайтове или Вие може да сте стигнали до нашия електронен магазин чрез връзки от друг уебсайт. Трябва да знаете, че ние не носим отговорност за политиките и практиките за защита на личните данни на други уебсайтове. Подобно съдържание се регулира от техните условия за ползване и от всички други указания и информация за личните данни, които техните уебсайтове предоставят.

(10) При своята регистрация Вие се задължавате да предоставите точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновявате своевременно така, че да я запазвате точна, вярна и пълна. При невярна, неточна и/или непълна информация, Вие заявявате, че сте напълно отговорен.
(11) Веднъж регистрирани, Вие имате възможност по всяко време да разглеждате и променяте информацията попълнена при регистрацията.
(12) Чрез регистрационната форма събираме следния тип информация: електронна поща, име и фамилия, телефон, държава, град, адрес и пощенски код.

(13) Съгласявате се част от информацията да бъде използвана от “www.skinculture.bg” за връзка и комуникация по телефон, поща или електронна поща.

(14) Вие сте отговорен за поддържането на кофиденциалност на Вашето потребителско име и парола и за всички действия, произтичащи от вашата регистрация.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Цялото съдържание на „ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” www.skinculture.bg е само за информационни цели и не следва да замества медицинските препоръки, които вашите лекуващи лекари са направили.

Моля, прочетете внимателно информацията върху опаковката на продукта преди да го въведете в употреба. Ако имате и най- малки подозрения, че може да предизвикате медицински проблем в следствие употребата на продукта, моля консултирайте се с вашия лекуващ лекар или дерматолог.

Моля,  консултирайте се с вашия лекуващ лекар и в случай, че провеждате активно лечение или сте под постоянно лекарско наблюдение, преди да започнете употреба на нов продукт.

Доставчикът не носи никаква отговорност за неточности и пропуски в съдържанието на тези секции.

При изпълнение на медицинските терапии, пълната отговорност  се носи от медицинските специалисти, които изпълняват процедурата и Доставчикът не носи никаква отговорност.

 

Privacy Police / Защита на личните данни

 

Съхраняване на Вашите данни

Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме Вашия IP адрес, както и Вашите имена, адрес, имейл адрес.

Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите преддоговорни или договорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на

– куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката,

При незавършена поръчка оставяме въведените по нея данни за 30 дни и си запазваме правото да Ви информираме периодично за нейния статус, съответно за Вашите опции вследствие на това. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството ( ЗСч ) 10-годишен срок.

Нюзлетър

Можете да се абонирате за нашия нюзлетър, като попълните формуляра на нашия сайт. За тази цел се нуждаем от Вашия имейл адрес и съгласието Ви да Ви пращаме съответните съобщения.
След като се регистрирате за нашия нюзлетър/мейлинг, ще ви изпратим потвърдително съобщение с линк, с чиято помощ да потвърдите регистрацията.
Можете да се откажете от абонамента си за нашия нюзлетър по всяко време. Моля, изпратете отказа си на следния електронен адрес: info@skinculture.bg или използвайте бутона „отпиши ме“. Веднага след това ще заличим данните Ви във връзка с изпращането на нашия нюзлетър.

ДОСТАВКА

Доставката на поръчки със стандартно време за изпълнение и до адрес на територията на България е БЕЗПЛАТНА за сума над 80 лв.

В случай, че имате нужда от експресна доставка, свържете се с нас на телефон 0886273607.

Поръчаните продукти се доставят до посочения адрес от куриерска фирма Спиди.

При попълване на адреса за доставка, можете да заявите вземане на поръчката от удобен за вас офис на Спиди, както и от автоматична пощенска станция на Спиди.

Поръчка постъпила в стандартен работен ден, се обработва в рамките на 1-3 работни дни.

Срок за доставка след обработване на поръчката: 1-3 работни дни. 

Поръчки направени в събота, неделя и официални почивни дни за Република България, ще бъдат обработени в първия работен ден след почивните дни.

Всяка поръчка направена в този сайт е заявка за покупка, която МБ 7 ГРУП ЕООД може да приеме или откаже, без да дължи допълнителни обяснения.

 

РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации се приемат в срок до 14 дни от датата на получаване на стоката, отразена в документите за предаване от куриера.

Рекламации се приемат само, ако продуктът и опаковката са в ненарушен търговски вид.

Цената за връщането на стоката при рекламация е за сметка на клиента.

 

Условия за плащанe

Ползвателите на сайта www.skinculture.bg могат да заплатят поръчаните продукти в лева, като изберат един от посочените по-долу начина на плащане:

– плащане в брой/чрез карта при доставка – наложен платеж (паричен превод)

Заплащането се осъществява при получаване на пратката от куриер на Speedy, доставена на посочения от ползвателя адрес. Заплащането на дължимата сума (цената на стоката и разходите по доставката) става от клиента поръчал стоката. Ако трето лице се ангажира с приемането на стоката от името на клиента, последният няма право да върне стоката.

– плащане с банков превод (по банков път)

Заплащането се извършва чрез банков превод към посочената в сайта www.skinculture.bg банкова сметка с юридическо лице МБ 7 ГРУП ЕООД. Срокът на доставка започва да тече след заверяване на изплатената сума в сметката на лице МБ 7 ГРУП ЕООД.При доставка на стоката не се дължи плащане на куриера.

В случаите на възстановяване на частични или цялостни плащания към ползвателя на www.skinculture.bg те се извършват по банкoв път към посочената от ползвателя сметка или по друг начин договорен между страните.

За плащания по банков път:

Получател: МБ 7 ГРУП ЕООД

Банка: ОББ АД

Банков код: UBBSBGSF

IBAN: BG54UBBS80021022477450

Основание за плащане: Номер на поръчката

 

 

Какво са Бисквитките? 

Бисквитките са малък код от информация, който се записва от уеб браузъра Ви на хард диска на компютъра ви. Те често се използват като механизъм от уебсайтовете да запомнят информация за уеб браузъра и историята на активността в него от потребителите, като например кликването на различни бутони, информация на за влизане в сайта и използването му през последните месеци или години. 

Как www.skinculture.bg използва Бисквитки? 

www.skinculture.bg bg ги използва бисквитки, за да предостави максимално добро изживяване на потребителя, докато използва уебсайта и функционалността му. Също така, използваме нашите бисквитки, за да разработим нашия уебсайт да отговаря на изискванията на потребителите ни и техните интереси, като взимаме предвид кой, кои страници и реклами е видял, колко често посещава конкретни страници и кои страници на сайта са най-популярни сред потребителите. Ние и внимателно подбрани трети страни използваме бисквитки, за да показваме най-релевантни реклами на потребителите ни. 

Като обобщение – използваме следните видове бисквитки: 

Строго Необходими Бисквитки: Това са бисквитки, които са необходими за успешната работа с www.skinculture.bg. Те включват, например, бисквитки, които позволяват на потребителите да влязат сигурно с потребителското си име и парола в уебсайта и да използват платформата. 

Функционални Бисквитки: Тези бисквитки позволяват да повишим функционалността на уебсайта ни и да го направим по-лесен за използване от потребителите. Например, те се използват за това да запомнят, че даден потребител вече е регистриран в www.skinculture.bg и се е съгласил да остане логнат с профила си. 

Аналитични / Производителни Бисквитки: Тези бисквитки ни позволяват да разпознаваме и преброяваме броя потребители и да виждаме как потребителите се движат в него и как го използват. Това помага да подобрим начинът, по който работи www.skinculture.bg, като например, да помагаме на потребителите да достигат бързо до информацията, за която са влезли. 

Бисквитки за Таргетиране: Тези бисквитки записват посещенията на потребителите и линковете, през които са минали. Те се използват, за да доставят рекламни съобщения, които са релевантни към интересите на различните потребители и също могат да ограничават броя на показвания на реклами. Те могат да бъдат поставени от нас или от други рекламни мрежи с наше и позволение на потребителите. Моля, имайте предвид, че бисквитките не съдържат никаква лична информация за потребителите. За информация как да управлявате бисквитките и как да се отпишете от различни услуги и маркетинг дейности, моля прочетете текста по-долу. 

При продължаване на използване на www.skinculture.bg без изтриването/блокирането на бисквитки, Вие се съгласявате www.skinculture.bg да постави бисквитки на вашето устройство. 

Управление на Бисквитки 

Можете да управлявате бисквитките като влезете в настройките на Вашия уеб браузър, който позволява да спрете някои или всички бисквитки. Моля, поверете се на инструкциите на уеб браузъра, който използвате или потърсете онлайн помощ чрез уеб браузъра ви, за да разберете как да управлявате бисквитките и да реално да управлявате бисквитките. Също така, можете да посетите www.allaboutcookies.org и www.youronlinechoices.com за информация и управление на бисквитките. 

Искаме да обърнем внимание, че ако откажете / изтриете бисквитките, които използваме, това означава, че няма да имате достъп до пълната функционалност на сайта ни www.skinculture.bg и можете да нямате достъп до някои секции на сайта. 

Промени в тази Политика за Бисквитки 

www.skinculture.bg цели да се придържа към високите стандарти и поради тази причина нашите политики, правила и практики са под постоянна проверка и обновяване. Понякога може да се наложат обновления на тази Политиката за Бисквитки и препоръчваме да проверявате регулярно тази страници, за да сте наясно с нашите политики, правила и практики, валидни към момента.

Как да се свържете с нас относно Бисквитки 

Можете да се свържете с нас по всякакви въпроси, свързани с бисквитките на info@skinculture.bg

 

 

 

Количка0
В количката няма продукти!
Продължи пазаруването